12121144

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Nogrann, ordentlig, punktlig, flitig.

Socialt:
Fungerar bra. Bra kompisar både i skolan och på fritiden.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Har lite låg motivation på SO:n.
Tycker frågor SO är svåra.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata med lärare efter prov om du är missnöjd.

Målsättning på lång sikt:
Skolan:
Se [elev].

Föräldrar:
Stötta [elevens initial] till att prata mer och vara aktiv i skolan.

Elev:
Räcka upp handen varje lektion.
Försöka jobba mot att vara mer aktiv i diskussioner.

12121143

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Gör vad han ska. Sköter tex läxor och arbete i skolan
Har bra förkunskaper.

Socialt:
Fungerar bra. [oläsligt] med kompisar och är oftast lugn.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Motsvarar inte riktigt den bilden [mentors initialer] + pappa har i bild & SO [SO understruket].

Social utveckling:
Fungerar bra.

Målsättning på kort sikt:
Satsa extra på SO.
Ha en seriösare inställning till bild.

Målsättning på lång sikt:
[Pil från ”Målsättning på kort sikt”.]
Aldrig sätta sig vid datorn utan böcker till nästa lektion.Skolan:

Föräldrar:
Påminna. Prata. Fråga hur det går. > BILD
Hjälpa till mer med SO-läxor.

Elev:

12121142

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Suger åt sig kunskap bra.
Upplever sig duktig i språk.

Socialt:
Fungerar i klassrummet.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Ta tag i hemarbetet i tid.
Inte repetera i sista stund.

Social utveckling:
Försöka närma sig några av tjejerna i klassen.

Målsättning på kort sikt:
[Pil från ”Social utveckling”]

Målsättning på lång sikt:
Må bättre.Skolan:
Ringa varandra [pil mot ”Föräldrar”]

Föräldrar:
[Pil mot ”skolan”]

Elev:

12121141

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Bra backning hemma.
Bra på språk, känner att det är lätt att lära sig.

Socialt:
Har kompisar. Inga problem.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Lite orolig för att svara fel.

Social utveckling:
Jobba mot att bli bättre på att ta kritik.

Målsättning på kort sikt:
Prata mer, räcka upp handen mer.
Matematik – visa mer för [mentors initialer]

Målsättning på lång sikt:
Planera mera, speciellt vad gäller läxor.Skolan:
Uppmärksamma [elev] på matten.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] hemma och hjälpa till med läxor.

Elev:
Det är bara att göra det! (Räcka upp handen)
Verkligen [understuket] prata med [mentors initialer] på matten.

12121139

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Idrott.
Vill lära sig.
Tycker det går bra på prov.

Socialt:
Glad och uppmuntrande.
Hjälpsam.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Vill lära sig fördjupa sig mer.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Prata mer på språklektionerna.
Att läsa kortare texter och berätta om dem.

Målsättning på lång sikt:
Sköta läxorna bättre.
Läsa mer.Skolan:
Påminna.

Föräldrar:
Lyssna.

Elev:
Berätta.

12121138

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
God egenkännedom.
Verbal, utföra saker muntligt. göra sig förstådd.

Socialt:
Omtänksam
försöker tänka positivt.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Behöver träna på att skriva.
Få en ökad förståelse, ett större djup.

Social utveckling:

Målsättning på kort sikt:
Öva på att skriva mer.

Målsättning på lång sikt:
Skolan:
Påminna.
Informera AL om ”SVEN”.

Föräldrar:
Se till att [elevens initial] har böcker med sig hem varje dag.

Elev:
På EVA-tid ha ”SVEN”. [understruket]

12121137

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Mycket duktig muntligt; kan diskutera och motivera sina åsikter på ett bra sätt. Tar ansvar för sin egen inlärning

Socialt:
Tar ansvar i gruppen; positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan utveckla sitt skriftspråk både i en och sv. Jobba medvetet med sina texter.
[elev] behöver blir säkrare i algebra och ekvation.

Social utveckling:
Fortsätta vara en positiv kraft i klassen.

Målsättning på kort sikt:
försöka bli säkrare på algebra och ekvation. Jobba hemma till jul. Få extra repetitionsupg.
Mentor pratar med [namn]. Utv. vid jul med [samma namn].

Målsättning på lång sikt:
Klara målen för åk 9 i ma.Skolan:
Få extrauppg och stöd av malärare för att nå målen på kort sikt.

Föräldrar:
Påminna och ma och stötta [elev].

Elev:
Ta hem extrauppg i ma. Jobba helst lite varje dag.

12121136

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev] är mycket duktig i ma och en.
[elev] kan framföra sina åsikter för det mesta på ett bra sätt. (elev) är självständig.

Socialt:
[elev] trivs och har kompisar i klassen
Samarbetar oftast bra och är mycket självständig.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Delta mer aktivt i de flesta ämnen.
[elev] ska försöka vara mer muntligt aktiv i spanska.

Social utveckling:
Träna på att våga visa att jag kan vara hjälpsam och omtänksam.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka säga några meningar på spanska, på varje lekt fr o m v 46.

Målsättning på lång sikt:
[elev] ska vara mer engagerad på lektioner,
Visa mer sina förmågor; delta aktivt diskussioner.Skolan:
Vi kan uppmuntra och stötta [elev] på lektionerna till mer aktivitet.

Föräldrar:
Fortsätta att stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
Jobba mot de målsättningar vi satt upp idag.

12121135

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
[elev]s starka sida är musiken och är duktig i en – har språkkänsla.

Socialt:
[elev] tillför mycket lugn och stabilitet i klassen. [elev] är ansvarafull och noggrann i ditt arbete.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
[elev] kan visa sig mer aktiv muntligt på alla lekt – visa mer att han kan, förstår och har synpunkter. [elev] kan prata mer en på lekt.

Social utveckling:
Våga vara mer aktiv muntligt i grupp.

Målsättning på kort sikt:
[elev] ska försöka fr v 47 prata en med [lärare] i naturliga situationer.

Målsättning på lång sikt:
[elev] blir aktivare muntligt i alla ämnen.Skolan:
Stötta [elev] på lekt – uppmärksamma honom, ställa frågor osv.

Föräldrar:
Fortsätta stötta [elev] i skolarbetet.

Elev:
[elev] tar ansvar för att prata en så mycket på lekt.

12121134

Elevens starka sidor
Kunskapsmässigt:
Jobbar bra när du är koncentrerad. Duktig muntligt i sv. duktig i hemk.

Socialt:
Öppen och för det mesta en positiv kraft i klassen.

Sidor eleven kan utveckla
Kunskapsutveckling:
Våga visa sig muntligt på en-lektioner – Våga lita på sig själv – våga göra fel. Jobba med SO-läxor hemma – utnyttja EVA-tid + SVEN lekt. [elev] vill få mer inf och förklaring i SO.

Social utveckling:
[elev] behöver stärka sitt självförtroende, behöver bli stöttad i detta. [elev] måste ta för sig av den hjälp och stöd som finna.

Målsättning på kort sikt:
[elev]
ska försöka koncentrera sig på skolarbetet och inte det som är utanför. Måste ta hem läxor, hålla reda på provtider. Stämma av med [mentor] varje vecka.

Målsättning på lång sikt:
Nå målen i sv, ma och en.Skolan:
Få den extra hjälp och stöd du behöver av SO-lärare, ma-lärare och mentor.

Föräldrar:
Hjälpa och stötta [elev] med läxor.

Elev:
Vara ärlig, ta hem läxor, förbereda sig till prov. Inte komma med bortförklaringar.