4. Min syn på skolan

Först vill jag börja med att berömma detta inciativ från skolministern, att
lyssna till de som berörs av hans reformer. Skolans uppbyggnad och dess
framtida utformning kommer att bero mycket på de som utgör skolan, d.v.s.
lärare med elever. Ministerns inflytande har absolut lika stor betydelse
som attityderna. För lärares och elevers inställning formar skolan. Vilken
syn svenska folket har på skolan kan vara avgörande hurvida om skolan ska
vara en utvecklingsplats eller förvaringsplats.

Framtidens skola måste i ord och handling sätta kvalité för kvantitet.
Skolans uppgift bör inte vara att lära ut årtal då kungar dog eller antalet
pjäser Ibsen skrev. De relevanta i undervisningen är kungarnas kan inte
tyda nästa ord
och vad vi kan lära oss av det, vad Ibsen skrev om och
varför. För det är just det relevanta som framtidens skola lägger tyngd på,
inte lika mycket på när, var och hur som på varför. För det är bara av
frågan varför som vi finner den viktiga kunskapen som man med nytta bär med
sig genom livet. Om skolan osäker på om skolan är rätt ord agerar
plattform för det reflektiva tänkandet kommer våningar att byggas på
plattformen när samhällets vardagliga företelser inspirerar till kunskap.
För kraften av egna åsikter, reflektioner osäker på om reflektioner är
rätt ord
och funder|ingar är elevens granti för ett livslångt lärande.

Vi lever i en värld där vi hela tiden, medvetet eller omedvetet, påverkas.
I en värld som ibland, medvetet eller omedvetet, skadar oss. Det bästa
skyddet skolan därför kan ge Sveriges elever är kritiskt tänkande. Att man
även efter att ha lämnat föräldrarnas bo kan skydda sig mot samhällets
negativa inflytande.

Den allmänna kunskapen är viktig för att trygga utvecklingen av alla
individers förmåga att aktivt delta i samhällets alla frågor, något som i
nuläget måste förbättras.

De mer konkreta på förslagen på hur framtidens skola ska utformas är att
den egna inställningen till lärandet påverkar. Betydelsen av lärandet och
dess förankring i verkligheten måste betonas. Det är motiverat varför en
optimistisk syn på skolan ger större utrymme för lärandet. Därför talar
inte bara framtidens skola om eget ansvar, utan ger också möjlighet att
tidigare och oftare ta ansvar för sin studiegång och att man hela tiden
efter visat ansvar kan påverka sina studier.

Jag anser att man tidigare ska kunna välja inriktning till det man tycker
är kul, då detta med stor sannolikhet kommer påverka de andra ämnena
positivt.

Framtidens skola satsar mer på en individ|anpassad undervisning där inte
skolan formas efter genomsnittseleven. Skolan ska sända budskapet att
skolan anpassas efter varje enskild individ med hänsyn till dess kapacitet,
intressen och mål. Därför bör betygen ges i större skala så den mer precist
omfattar alla elever. Jag anser att varje elev bör ha en personlig
utvecklingsplan som denne jobbar efter och att ens utveckling bedöms efter
den och inte efter klassens. Då tror jag att man kan skapa en positiv syn
på betygen och stoppa den jämförande utvecklingen mellan elever, av elever
och lärare. Detta är något jag tror leder till ökat självförtroende och
rättvisare betyg. En riktning mot mångfalldens skola.

Skolan är en av de viktigaste platserna för kunskapsutveckling såväl
personlig utveckling. Varför en bra skola är en bra satsbräda inför
vuxenlivet.

Jag har i mitt brev till dig betonat betydelsen av att ge eleverna goda
kunskaper vilket är viktigt. Dock har skolan en till lika viktig uppgift.
Skolan ska inte bara förse elever med kunskaper, utan manual, utan även
förse dem med kunskap om hur att tillämpa dem till max. Ty bara då har
skolans slit fått betydelse.

Framtidens skola ska inte bara stimulera lärande och utveckling för livet,
utan genom hela livet. Skolan ska tillgodose sina elever med kunskap för
ett evigt lärande.

Tack för ordet.