Välkommen till Skrivbanken!

Skrivbanken är en databas som skapats i samarbete mellan LinnéuniversitetetAvdelningen för Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk, Uppsala universitet, och Skolverket, Stockholm. Initiativtagare är bland andra professor emeritus Jan Einarsson.

Skrivbankens innehåll just nu

Skrivbanken innehåller för närvarande knappt 1000 elevuppsatser från 1992 och2003, skrivna av elever i år 9 inom ramen för det nationella provet i svenska. Alla texter är inskrivna ordagrant och teckengrant, vissa är också inskannade så att elevernas handstil och layout kan beaktas. Uppsatserna är anonymiserade.

Den som vill gå in i Skrivbanken kan kontakta oss och anhålla om ett personligt lösenord för användning av databasen.

Sökningar i databasen

Man kan gå in i materialet genom fritextsökning, dvs. användarna kan bygga sina egna konkordanser genom att söka på t.ex. ordet mobbning och få en lista över alla förekomster i ett visst utsnitt av materialet, eller i hela, med text framför och efter det sökta ordet. Sökningar kan också göras efter variabler som betyg och sociala data.

Vid den nationella utvärderingen användes enkäter och några av de variabler som användes där återfinns också i Skrivbankens sökmotor. Texterna i databasen är försedda med följande variabler:

 • år då uppsatsen är skriven, dvs. 1992 eller 2003
 • elevens kön
 • uppsatsämne (Att byta skolaLära för livetMin syn på skolan och Mina skolår)
 • betyg på uppsatsen (satt av elevens lärare resp. extern bedömargrupp i skalan EUM till MVG, där EUM står för ’ej uppnått målen’)
 • slutbetyg i svenska resp. svenska som andraspråk i grundskolan
 • elevens uppfattning av läraren (en summavariabel där eleven fått ta ställning till positiva påståenden om lärarens sätt att undervisa och sätt att förhålla sig till eleven)
 • elevens motivation (en summavariabel där eleven fått ta ställning till påståenden om att svenskämnet/svenska som andraspråk är intressant och att det är viktigt att ha bra kunskaper i ämnet)
 • elevens självskattning (en summavariabel där elevens bedömning av hur han/hon klarar 16 olika moment i svenskämnet sammanfattats.)
 • etnicitet (född i Sverige samt minst en svenskfödd förälderfödd i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands resp. själv invandrat)
 • invandringsår (för elever med utländsk bakgrund)
 • föräldrars utbildning
 • kulturellt kapital (grovt mätt genom elevens uppgift om antal böcker i hemmet)

Ovanstående gäller för uppsatserna från utvärderingen 2003. För uppsatserna från 1992 finns det bara uppsatsämne och betyg från extern bedömare som bakgrundsdata. I databasen har varje uppsats ett sexsiffrigt nummer. Detta anger var i Sverige den aktuella elevens skola är belägen och ett identitetsnummer för eleven. Av anonymitetsskäl ger vi ingen information om detta.

Det kostar inget att använda Skrivbanken

Det kostar inget att använda Skrivbankens material, men vi önskar ersättning i form av en insättning i Skrivbankens kunskapsbank i form av skrivna rapporter om hur den har använts och med vilket resultat. Varje användare ska alltså förbinda sig att lägga in texter om t.ex. undervisningsupplägg, uppsatser och avhandlingar i databasen. På så sätt blir den inte bara en materialbank utan också en kunskapsbank.

Än en gång: Välkommen!

Daniel Bergman
bankföreståndare